Tietosuojaseloste

Tietosuojalausunto

Yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää. Tietosuoja on meille luottamusasia, joten suhtaudumme siihen suurella vakavuudella. Asiakasrekisterinpitäjänä olemme vastuussa kaikista antamistasi henkilötiedoista. Keräämme henkilötietoja ainoastaan, kun se on tarpeellista. Tarvitsemme tietoja liiketoimintaamme varten ja käytämme niitä ainoastaan tietosuojamenettelyssä säädellyllä tavalla. Pyydämme lukemaan tämän tietosuojalausunnon huolella ennen henkilötietojen luovuttamista Tieto-Oskari Oy:lle. Tämän tietosuojalausunnon tarkoituksena on tiedottaa käyttäjälle, että noudatamme rekisterinpitäjän ominaisuudessa käyttäjästä kerättyjen tietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

1 – Rekisterinpitäjä

Tieto-Oskari Oy
y-tunnus: 0841579-6
Syväojankatu 3B
87700 Kajaani
Sähköposti: tietosuoja(at)tieto-oskari.fi

2 – Tietojenkäsittelyn tarkoitus ja laillinen peruste

Tieto-Oskari Oy kerää, säilyttää ja käyttää henkilötietoja (”Rekisteri”) rekisterinpitäjän ominaisuudessa tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin sekä tiedottamiseen tämän tietosuojalausunnon mukaisesti.

Tieto-Oskari Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteiden kehittämiseksi, uusien asiakkaiden saamiseksi sekä vastaanottajalle mukautettujen tuotetietojen, tarjousten ja uutiskirjeiden sekä muiden markkinointimateriaalien lähettämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn laillisena perusteena on joko sopimus tai käyttäjän erikseen antama suostumus.

3 – Tietojen lähde

Henkilötietoja voidaan kerätä useista eri kanavista, kuten yhteydenottolomakkeilta, sähköposteista, puhelinkontakteista sekä henkilökohtaisista tapaamisista.

4 – Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Tieto-Oskari Oy voi kerätä seuraavia henkilötietoja rekisteriä varten:

 • Henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Yrityksen yhteystiedot
 • Muut asiakkuuteen liittyvät tiedot (esim. henkilön titteli tai rooli)

Tieto-Oskari Oy ei käsittele mitään arkaluonteisia henkilötietoja.

5 – Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tieto-Oskari Oy ei jaa käyttäjän henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, elleivät viranomaiset tai laki niin vaadi. Tieto-Oskari Oy vastaa yksin henkilötietojen ylläpidosta, käsittelystä ja käytöstä.

6 – Tietojen säilytys

Tieto-Oskari Oy säilyttää kerättyjä tietoja toistaiseksi tässä tietosuojalausunnossa ilmoitettuja tarkoituksia varten. Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja voidaan päivittää pyynnöstä sekä siirtää arkistoon tai poistaa tarvittaessa.

Tietosuojaan liittyvät kyselyt: tietosuoja(at)tieto-oskari.fi

7 – Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen
perusteella milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojen käsittelystä
 • saada pääsy omiin henkilötietoihinsa ja tarkastaa rekisteriin tallennetut
  henkilötietonsa
 • vaatia epätarkan tai virheellisen henkilötiedon oikaisua sekä puutteellisen
  henkilötiedon täydentämistä
 • vaatia henkilötietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • peruuttaa suostumuksena ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltäosin kuin henkilötietojen käsittely perustuu annettuun suostumukseen vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyn peruste on oikeutettu etu
 • saada henkilötiedot koneluettavassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että henkilö on itse toimittanut henkilötiedot rekisterinpitäjälle, henkilötietoja käsitellään sopimuksen tai annetun suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti
 • vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa tarkentamaan annettua pyyntöä ja/tai pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta laissa säädetyllä perusteella.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös aina oikeus valittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion viranomaiselle, jossa hänen asuin- tai työpaikkansa sijaitsee, mikäli hän katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole käsitellyt henkilötietoja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Oikeuksia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisena tai sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Ota yhteyttä,
kerromme
mielellämme
lisää.

Jaa tämä sivu